ارایه شفاهی درس سمینار برای روز یکشنبه 14 آبان ماه 96 می باشد.

دانشجویانی که گزارش کتبی سمینار خود را تحویل داده اند باید روز یکشنبه 14 آبان ماه دفاع نمایند. جزییات زمانبندی سمینارها بعدا اعلام می گردد.

ارائه هر سمینار 15 دقیقه می باشد.