دانشجویان باید فرم انتخاب استاد راهنمای خود را حداکثر تا چهارشنبه اول آذر ماه به دبیر گرایش تحویل دهند.