دانشجویانی که برای امتحان جامع دکتری ثبت نام کرده اند زمان امتحان کتبی یکشنبه 21 آبان ماه و زمان امتحان شفاهی یکشنبه 5 آذر ماه می باشد .جزییات اعلام خواهد گردید .