به دلیل به هم ریختن نرم افزارهای کامپیوترهای آزمایشگاه توسط بعضی از دانشجویان لذا تا تنظیم مجدد آزمایشگاه تعطیل می باشد.

مهندس آهنگری