به نام خدا

لیست سمینارهای گروه شبکه روز یکشنبه 14 آبان، به شرح زیر اعلام می گردد:

خانم یزدانی: ساعت 12

خانم مهرنژاد: ساعت 12:15

خانم کمال غریبی: ساعت 12:30

آقای نورانی: ساعت 12:45