به پیوست پوستر ((اولین همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ)) قابل مشاهده است.

 

img1311jpg_Page1.jpg