اطلاعیه مربوط به انجام خدمات کنسولی از طریق نمایندگی امور کنسولی خراسان رضوی به پیوست قابل مشاهده است