برنامه ارائه سمينار دانشجويان كارشناسي ارشدگرايش هوش ترم دوم 95-96 به شرح پیوست در روز يكشنبه 19 آذرماه برگزار خواهد شد.