پوستر مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر در ادامه قابل مشاهده است.

 

 

3730749_report-6jpg_Page2.jpg