دروس تمرکزها و فرم انتخاب دروس توسط دانشجویان به پیوست قابل مشاهده است.

سرفصل دروس

دروس تمرکزها

فرم-نرم افزار

فرم-سخت افزار