فرم تخصیص وام شرافتی استاد مرحوم خلیل داعی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به پیوست ارائه شده است.

پیوست 1

پیوست 2