به پيوست نامه مدير كل محترم بورس و اعزام دانشجويان وزارت عتف (تاريخ 13 دي ماه 1396) و پيوست مربوطه درخصوص اطلاعيه بورس تحصيلي دولت مجارستان، جهت استحضار قابل مشاهده است

 

پیوست 1

 

پیوست 2

 

پیوست 3

 

پیوست 4