به پیوست اطلاعیه مربوط به دروس تمرکز قابل مشاهده است.