به استحضار ميرساند كه بنياد دانشگاهي فردوسي طبق سنوات سالهاي گذشته در راستاي يكي از اهداف خود كه ارتقاي سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي‌باشد، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه‌ها، بورس‌هاي تحصيلي را به كليه دانشجويان برتر دانشگاه به شرح زير اختصاص داده است. 

 

1- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

2- داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته هاي غيرمهندسي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

3- داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 2500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

4-داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

5- داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 250 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2/500/000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي

 

تذكرات:

 

1- اعطاي بورس‌هاي تحصيلي هيچگونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمي نمايد.

2- براي اطلاع بيشتر از جزئيات اين بورس‌ها به سايت بنياد دانشگاهي فردوسي به نشاني www.faf.um.ac.ir مراجعه فرمائيد.