در راستاي شفاف سازي موضوع پرداخت شهريه روزشمار دانشجويان تحصيلات تكميلي سنواتي به اطلاع مي رساند شهريه روزشمار بر اساس تعداد روز ها از شروع آخرين نيم سال تمديد سنوات تا روز دفاع قابل قبول از پايان نامه/ رساله (تا سقف شهريه ثابت نيم سال) محاسبه مي گردد.

دانشجوياني كه در نيم سال اول هرسال تحصيلي تا تاريخ سي بهمن ماه از پايان نامه/ رساله خود دفاع نمايند نمره آنان در همان نيم سال ثبت مي شود و تمديد سنوات نيم سال دوم لازم نخواهد بود. دانشجوياني كه از تاريخ اول اسفندماه به بعد دفاع نمايند مشمول پرداخت شهريه به صورت روز شمار از شروع نيم سال دوم تا روز دفاع قابل قبول مي باشند.