پيرو مصوبه جلسه مورخ 97/2/9 شوراي آموزشي دانشگاه درخصوص تغيير ساعت برگزاري كلاس‌هاي درسي نوبت بعدازظهر در ايام مقارن با ماه مبارك رمضان، مقتضي است مقرر فرماييد نسبت به جلو كشيدن ساعات برگزاري كلاس‌هاي مزبور به مدت يك ساعت و شروع كلاس‌ها به ترتيب در ساعات 13، 15 و 17 اقدام لازم صورت گيرد