مطابق آخرين مصوبات كميته منتخب و شوراي آموزشي دانشگاه، ارائه نمره زبان براي دانشجويان ورودي 94 و پس از آن مطابق جدول پيوست  شرط دفاع از پيشنهاده مي باشد