به پيوست آگهي مركز امور شركت‌ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در زمينه تسهيلات نظام وظيفه تخصصي براي افراد فعال در شركت‌هاي دانش بنيان و فناور قابل مشاهده نمایید.

ضمناً علاقمندان جهت كسب اطلاعات تكميلي مي‌توانند به آدرس الكترونيكي مندرج در آگهي (www.Daneshbonyan.ir و  www.Bmn.ir ) مراجعه نمايند.