مهلت ارسال مقالات به کنفرانس ICCKE تاریخ 97/4/9 تعیین گردید.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت کنفرانس مراجعه نمایید:  iccke.um.ac.ir