به استحضار مي رساند از ابتداي نيمسال اول 97 اخذ و گذراندن دروس عمومي تربيت بدني و ورزش 1 از طريق كلاس هاي فوق برنامه انجام نمي گيرد و همه دانشجويان مي بايست در زمان انتخاب واحد نسبت به اخذ اين دروس اقدام نمايند. و تنها نمرات  ان دسته از دانشجويان كه در نيمسال گذشته در كلاس هاي فوق برنامه حضور داشته اند تا پايان شهريور ماه جاري قابل پيگيري و ثبت خواهد بود .همچنين موارد زير جهت مزيد اطلاع مديران محترم گروه و كارشناسان محترم آموزشي و اطلاع رساني موثر به دانشجويان متذكر مي گردد.

1- درس تربيت بدني پيش نياز درس ورزش 1 بوده و رعايت آن الزاميست.

2- بر اساس تبصره 3 ماده 17 آيين نامه اموزشي در هنگام حذف تك درس دانشجو تنها قادر به حذف دروس نظري بوده و دروس عملي قابل حذف نمي باشد. لذا لازمست دانشجويان درهنگام انتخاب واحد توجه كافي به اين امر داشته باشند.

3- پيشنهاد مي گردد دروس عمومي تربيت بدني تا پايان سال دوم دانشجويان اخذ گردد و به ترم هاي اخر موكول نشود چرا كه اغلب مشكلات اين درس مربوط به دانشجويان ترم اخر مي باشد.

4-دانشجوياني كه مشكلات پزشكي و بيماريهاي خاص دارند بعد از انتخاب واحد اين دروس در ابتداي همان نيمسال( دو هفته اول ترم) با در دست داشتن مدارك پزشكي به پزشك معتمد دانشگاه مراجعه نموده و پس از تاييد ايشان به اموزش دانشكده علوم ورزشي مراجعه نمايند تا در كلاس هاي ويژه ثبت نام گردند.