به پيوست نامه ارسالي از سازمان امور دانشجويان (مرتبط با شرايط فرصت تحقيقاتي دانشجويي) جهت استحضار و اطلاع رساني به دانشجويان ارجمند مقطع دكتري قابل مشاهده است.