کنفرانس iccke2018 روز پنجشنبه ۳ آبان در محل آموزش مجازی دانشکده برگزار می گردد. از کلیه دانشجویان و فرهیختگان دعوت می گردد در نشست های کنفرانس شرکت نمایند. در اطلاعیه قبل چگونگی شرکت مجازی در کنفرانس شرح داده شده است.

آدرس سایت جهت حضور مجازی در کنفرانس:
http://webinar2.um.ac.ir