به استحضار ميرساند همايش روز جهاني GIS روز شنبه 26 آبانماه در تالار خوارزمي دانشكده مهندسي برگزار ميگردد. بدينوسيله از دانشجويان علاقه مند به اين موضوع دعوت ميشود در اين همايش شركت نمایند. پوستر برنامه به پيوست تقديم ميگردد

 

gis.jpg