برگزیده شدن تیم دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد(javima) در مسابقات java challenge دانشگاه صنعتی شریف

اعضای تیم :
مهدی خزاعی نژاد
مسعود کرمانی پور
سعید بهمنی سنگسری