به پيوست دستنامه تهيه شده توسط كارشناس علم سنجي مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي در خصوص “سوء رفتارهاي علمي و شيوه برخورد با آن” جهت اطلاع دانشجويان قابل مشاهده است.