به استحضار مي رساند تقاضاهاي مهمان و انتقال دانشجويان مقطع كارشناسي و دكتري عمومي براي سال تحصيلي 99-1398 توسط دانشگاه ها در صورتي بررسي خواهد شد كه از طريق سامانه خدمات آموزشي اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بر اساس آيين نامه مهمان و انتقال ثبت شده باشند(از تاريخ 1 تا 30 ارديبهشت 1398)،