دانشجويان ورودي ۹۵ و ۹۶ تا پايان شهريور فرصت دارند فرم آنلاين انتخاب بسته‌هاي درسي را پر كنند.

با توجه به اينكه دانشجويان ورودي ۹۵ همان بسته‌هايي را كه قبلاً اعلام كرده بودند در اين فرموارد كنند. بعد از اتمام فرصت پر كردن فرم،

اطلاعات وارد شده با اطلاعات قبلي مقايسه شده و در اختيار اساتيد راهنما قرار خواهد گرفت.