انتخاب خانم مهندس غریب دانشجوی دکتری آقای دکتر صدوقی و آقای دکتر طاهری نیا به عنوان پژوهشگر برتر سال ۲۰۱۹ گروه کامپیوتر و آقای مهندس بلوریان دانشجوی دکتری آقای دکتر طاهری نیا به عنوان فناور برتر سال ۲۰۱۹ گروه کامپیوتر را حضور ایشان تبریک می گوییم.