انتخاب آقای دکتر پوررضا به عنوان فناور برتر گروه کامپیوتر را خدمت ایشان تبریک عرض میکنیم.