انتخاب آقای دکتر صدوقی به عنوان پژوهشگر برتر گروه کامپیوتر را خدمت ایشان تبریک عرض میکنیم.