با توجه به آغاز فراخوان پذيرش بدون آزمون (سهميه استعداد درخشان) مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1400-1399 از تاريخ 98/10/20 لغايت 98/11/10 به مدت بيست روز، به پيوست پوستر مربوطه، فرم گواهي رتبه و شرايط ثبت نام ارسال مي‌گردد.

 

_بدون_آزمون.jpg