برنامه زماني مرحله اول (منطقه ای) و دوم (كشوری) بيست و پنجمين  المپياد دانشجويي به پيوست تقديم مي گردد.

برنامه المپیاد متمرکز(مرحله نهایی کشوری)

برنامه امتحانات غیر متمرکز (منطقه ای)

شرایط و ضوابط برگزاری

اطلاعیه سازمان سنجش