بدین وسیله به اطلاع می رساند، ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته با همکاری مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا فراخوانی را برای فرصتهای شغلی و همکاری در حوزه های مختلف به ویژه ژئوماتیک و IT ارائه نموده است. لطفا به وب سایت https://expert.gitaic.com مراجعه فرمایید.