اسامی پذیرفته‌شدگان درس ایمنی به پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

 

شماره دانشجویی

نمره

مقطع

9822762175

15.33

کارشناسی

9822762288

16.01

کارشناسی

9812762327

16.00

کارشناسی

9812762598

16.67

کارشناسی

9813666284

16.02

کارشناسی ارشد

9812762725

16.66

کارشناسی

9822762062

17.34

کارشناسی

9812762714

16.00

کارشناسی

9812762441

20.00

کارشناسی

9812762134

16.66

کارشناسی

9812762792

15.35

کارشناسی

9813430217

16.68

کارشناسی

9813027032

15.33

کارشناسی ارشد

9813430239

15.36

کارشناسی

9813430104

16.66

کارشناسی ارشد

9813666240

16.67

کارشناسی ارشد

9812762861

16.00

کارشناسی

9822762299

15.34

کارشناسی

9813430126

16.01

کارشناسی ارشد

9822762186

16.00

کارشناسی

9812762689

16.01

کارشناسی

9812762316

15.33

کارشناسی

9813430193

15.34

کارشناسی ارشد

9816430099

15.34

دکتری

9822762051

17.32

کارشناسی

9812762587

16.01

کارشناسی

9822762120

17.35

کارشناسی

9812762383

18.00

کارشناسی

9813430206

15.99

کارشناسی ارشد

9812762214

16.66

کارشناسی

9822762040

16.01

کارشناسی

9812762849

18.00

کارشناسی

9813666024

18.00

کارشناسی ارشد

9812762394

16.00

کارشناسی

9812762769

16.66

کارشناسی

9812762576

16.00

کارشناسی

9813430035

18.67

کارشناسی ارشد

9816430113

17.32

دکتری

9816430102

18.67

دکتری

9813430079

16.67

کارشناسی ارشد

9813666295

15.34

کارشناسی ارشد

9812762087

18.67

کارشناسی

9813430068

15.35

کارشناسی ارشد

9812762543

17.34

کارشناسی

9812762167

15.33

کارشناسی

9812762816

16.00

کارشناسی

9812762850

17.35

کارشناسی

9812762350

16.01

کارشناسی

9813430137

15.33

کارشناسی ارشد

9812762838

15.33

کارشناسی

9822762222

19.33

کارشناسی

9812762407

17.33

کارشناسی

9812762372

17.34

کارشناسی

9816430124

18.67

دکتری

9812762532

18.67

کارشناسی

9812762463

15.32

کارشناسی

9813027043

16.67

کارشناسی ارشد

9812762781

17.34

کارشناسی

9812762430

15.99

کارشناسی

9812762338

16.01

کارشناسی

9812762678

15.32

کارشناسی

9813027010

15.33

کارشناسی ارشد

9813430228

18.00

کارشناسی ارشد

9812762247

18.01

کارشناسی

9813430159

19.34

کارشناسی ارشد

9812762805

16.67

کارشناسی

9813666262

17.34

کارشناسی ارشد

9812762190

15.32

کارشناسی

9812762554

17.33

کارشناسی

9812762418

15.35

کارشناسی

9822762095

16.00

کارشناسی

9822762211

18.01

کارشناسی

9812762509

17.35

کارشناسی

9812762601

17.99

کارشناسی

9812762203

16.65

کارشناسی

9812762349

16.68

کارشناسی

9813430024

16.00

کارشناسی ارشد

9813430057

18.01

کارشناسی ارشد

9812762758

15.32

کارشناسی

9813666228

16.68

کارشناسی ارشد

9812762496

16.68

کارشناسی

9812241

18.66

کارشناسی

9823430054

16.01

کارشناسی ارشد

9822762119

18.00

کارشناسی

9812762770

17.33

کارشناسی

9812762474

18.00

کارشناسی

9812762098

18.67

کارشناسی

9813027087

18.68

کارشناسی ارشد