احتراما با توجه به اين كه فرايند تاييد پيشنهاده پايان‌نامه و رساله‌های دانشجويی توسط كتابخانه مركزی در حال حاضر با مشكلاتی همراه است و اين مشكل فرايندی باعث انتقاداتی از سوی اعضای محترم هيات علمی شده‌است، به استحضار می‌رساند اين فرايند اصلاح گرديده و قرار است توسط مركز فاوا پياده‌سازی شود. اما از آن جايی كه اين تغييرات مشخص نيست چه زمانی اعمال شود لذا به پيوست نكاتی به منظور سهولت در انجام كار اعلام می‌گردد.