با اهداي سلام؛

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889 سامانه مديريت فرايندها مبني بر “ايجاد امكان بارگذاري فايل اصالتنامه پايان نامه / رساله با امضاي دانشجويان و اساتيد راهنما در پرتال پويا ”، اين امكان هم اكنون فراهم شده و آماده بهره برداري توسط دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.

به اين منظور، دانشجويان مي توانند از طريق پرتال پويا، منوي امور دانشجويي و زيرمنوي طرح پژوهشي شماره 3 (رساله/ پايان نامه) طرح هاي مصوب شده را مشاهده نموده و با انتخاب علامت ويرايش، وارد قسمت اطلاعات خاتمه طرح شوند. سپس فايل خام اصالت نامه را از قسمت اطلاعات نهايي پايان نامه دريافت نموده و پس از تكميل و امضاي كاربرگ مذكور، علاوه بر اينكه آن را در محتواي فايل پايان نامه/ رساله قرار مي دهند بايد به صورت مجزا نيز در قسمت “فايل اصالتنامه تاييد شده” بارگذاري نمايند (صفحه 10 راهنماي پيوست 2).