برنامه درسی گرایش شبکه مورد تصویب قرار گرفته و برای ورودی های 1400 به بعد اجرا خواهد شد.

این برنامه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.