مراسم یادبود مادر مرحومه اقای دکتر ابریشمی پنجشنبه 6 آبان ساعت 19 الی 20 در vroom.um.ac.ir/ced برگزار میشود.