اتاق مجازی برگزاری جلسه

برگزار کننده جلسه

ساعت برگزاری جلسه

روز برگزاری جلسه 

https://vroom.um.ac.ir/ghaemib

دکتر قائمی بافقی

16-17

یکشنبه 16 آبان

 

https://vroom.um.ac.ir/araban

دکتر عربان

18-19

https://vroom.um.ac.ir/allahbakhsh

دکتر اله بخش

15-16

دوشنبه 17 آبان

 

https://vroom.um.ac.ir/savadi

دکتر سوادی

16-17

https://vroom.um.ac.ir/behkamal

دکتر بهکمال

17-18

https://vroom.um.ac.ir/nouribaygi

دکتر نوری بایگی

14-15

سه شنبه 18 آبان

https://vroom.um.ac.ir/kahani

دکتر کاهانی

15-16

https://vroom.um.ac.ir/rasoolzadegan

دکتر رسول‌زادگان

17-18

https://vroom.um.ac.ir/s-abrishami

دکتر ابریشمی

14-15

چهارشنبه 19 آبان