جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه روز یکشنبه ۱۶ ابان ساعت ۱۰ صبح در اتاق مجازی vroom.um.ac.ir/ced تشکیل خواهد شد