مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری سال 1400دانشکده مهندسی در روز یکشنبه 28 آذرماه برگزار شد.
در این مراسم ابتدا یک گزارش کامل از عملکرد گروه‌های مختلف دانشکده مهندسی در حوزه پژوهش و فناوری ارائه گردید. مطابق این گزارش گروه کامپیوتر در بین هفت گروه آموزشی دانشکده مهندسی در زمینه عقد قراردادهای صنعتی برون دانشگاهی از سال 1392 تا 1400 رتبه اول را کسب نمود است.
در ادامه فناوران و پژوهشگران برتر هیئت علمی و دانشجویی در در هر یکی از گروه‌های آموزشی به تفکیک مشخص شد.
در گروه کامپیوتر کاندیداهای پژوهشگر برتر به شرح زیر مشخص شده بود. که در نهایت دکتر محمدحسین یغمایی مقدم به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.
-دکتر محمدحسین یغمایی مقدم
-دکتر هادی صدوقی یزدی
-دکتر امیرحسین طاهری نیا
-دکتر سیدامین حسینی سنو
-دکتر سعید ابریشمی
-دکتر هاله امین طوسی
همچنین کاندیداهای فناور برتر به شرح زیر مشخص شدند. که در نهایت دکتر محسن کاهانی به عنوان فناور برتر مشخص شدند.
-دکتر محسن کاهانی
-دکتر عباس رسول زادگان
-دکترمحمدحسین یغمائی مقدم


در بخش دانشجویی خانم بهاره بهکمال به عنوان پژوهشگر برتر و آقای افشین علاقه بند به عنوان فناور برتر انتخاب شدند.