به اطلاع متقاضیان محترم مصاحبه حضوری دکتری در گرایش‌های نرم افزار و هوش مصنوعی می‌رساند مصاحبه روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۸:۳۰ بر اساس مراجعه داوطلبان و ثبت نام در لیست موجود در محل مصاحبه انجام می‌شود:

1-   داوطلبان گرایش نرم افزار به دانشکده مهندسی بال c طبقه دوم سالن دکتر حائریان( اتاقc317)  مراجعه فرمایند.

2-   داوطلبان گرایش هوش به دانشکده مهندسی بال B طبقه دوم سالن شورای گروه مهندسی کامپیوتر( اتاقB310) مراجعه فرمایند.