به اطلاع داوطلبان ازمون دكتراي مهندسي كامپيوتر ميرساند مصاحبه حضوري در هردو كد تركيب روز سه شنبه 22 خرداد از ساعت 8:30 در محل گروه آغاز خواهد شد.​