• کارشناسی ( جاری: 527)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 526)

 • کارشناسی ارشد ( جاری: 101)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری ( جاری: 27)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 30)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 20)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری ( جاری: 10)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک ( جاری: 14)

 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 93)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( جاری: 39)
  • مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز ( جاری: 15)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (پژوهش محور) ( جاری: 5)
  • مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی ( جاری: 5)
  • مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری (پژوهش محور) ( جاری: 1)
  • مهندسی کامپیوتر ( جاری: 16)
  • مهندسی کامپیوتر (پژوهش محور) ( جاری: 2)
  • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم ( جاری: 9)