عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
اندازه گیری کمّی انعطاف­پذیری نرم افزارانعطاف­ پذیری، اندازه گیری کمّی، الگوهای طراحی، معیارهای ارزیابی نرم افزارعباس رسول زادگانکاربردی-توسعه ای-
اندازه گیری کمّی قابلیت اعتماد نرم افزارقابلیت اعتماد، اندازه گیری کمّی، ارزیابی قابلیت اعتماد، جلوگیری از بروز خطا، روش های صوریعباس رسول زادگانکاربردی-توسعه ای-