دکتر عابدین واحدیان مظلوم

دفتر گروه مهندسی کامپیوتر
۰۵۱-۳۸۸۰۶۰۶۰
۰۵۱-۳۸۸۰۶۰۵۹

 


مديران گروه مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۶۷ تا کنون

نام و نام خانوادگیمرتبه علمیدوران تصدی
مهندس التفات حداد شکری مربی ۱۳۶۷-۱۳۶۸
مهندس امیر علیخانزاده مربی ۱۳۶۸-۱۳۶۹
مهندس حسین دلداری مربی ۱۳۶۹-۱۳۷۱
دکتر قدرت الله سپیدنام استادیار ۱۳۷۱-۱۳۷۶
دکتر حسین دلداری استادیار ۱۳۷۶-۱۳۸۰
دکتر محمود نقیب زاده استادیار ۱۳۸۰-۱۳۸۲
دکتر محمدحسین یغمایی مقدم استادیار ۱۳۸۲-۱۳۸۴
دکتر حمیدرضا پوررضا استادیار ۱۳۸۴-۱۳۸۶
دکتر عباس قائمی بافقی استادیار ۱۳۸۶-۱۳۸۸
دکتر محمدحسین یغمایی مقدم دانشیار ۱۳۸۸-۱۳۹۰
دکتر حمیدرضا پوررضا دانشیار ۱۳۹۰-۱۳۹۲
دکتر سعید ابریشمی استادیار ۱۳۹۶- ۱۳۹۲
دکتر عباس قائمی بافقی دانشیار ۱۳۹۸- ۱۳۹۶
دکتر عابدین واحدیان مظلوم دانشیار ۱۳۹۸- تاکنون