به استحضار مي رساند كه دوازدهمین كنفرانس بين المللي مهندسي كامپيوتر و دانش ICCKE2022 توسط گروه مهندسي كامپيوتر بصورت مجازي برگزار مي شود.

 

 

LCD.png