- فرم خاصی برای مجوز دفاع رساله دکتری که در آن سقف نمره رساله از دید آموزش و سقف نمره شامل میزان همکاری با گروه، شرکت در جلسات پیشرفت کار و نمره مقالات از دیدگاه گروه تحت عنوان فرم شماره 103 تهیه و از طریق سایت گروه در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.(93/1/17)

- سقف نمره رساله دکترای دانشجویان بر اساس مقالات دانشجو از لیست مجلات معتبر گروه به شرح ذیل:

الف) رتبه خوب با سقف نمره 17/5 : یک مقاله با رتبه B در لیست مجلات گروه

ب) رتبه بسیار خوب با سقف نمره 19 : یک مقاله حداقل A یا دو مقاله B

ج) رتبه عالی با سقف نمره 20 : یک مقاله حداقل A و یک مقاله حداقل B   

تبصره : داشتن حداقل یک مقاله ISI برای فارغ التحصیلی. دانشجویانی که رساله تائید شده دکترای خود را به همراه فرم 103 بعد از تاریخ 93/6/31 به دبیر تحصیلات تکمیلی تحویل دهند الزامی است. 93/2/16

- مهلت دفاع پیشنهاده دکتری : ورودی 91 و ماقبل تا پایان نیمسال پنجم 93/11/10.(93/10/14)

- فرایند بررسی پیشنهاده رساله دکترای گروه مطرح و به شرح پیوست تصویب شد. (93/11/12)

- در مورد به روز رسانی لیست مجلات معتبر گروه سالی 2 بار مطرح شد. مقرر شد موار خاص با درخواست استاد راهنما و تائید جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی مرکزی درخواست افزودن مجلات به لیست گروه بررسی گردد.(93/11/12)